Drugi projekti nizke gradnje

1. Steza za kolesarje na relaciji Libanja-Pavlovci-Ormož ob regionalni cesti G1-230/1311 od km 0+600 do km 1+725 in ob lokalni cesti LC 999751 od km 0+000 do km 0+284 v dolžini 1,409 m (leto izdelave 2020)

2. Ureditev kolesarske poti po levi strani ob regionalni cesti R3-726 odsek 1321, Renkovci – Črenšovci od km 5+976 do km 7+805 v dolžini 1+804 m ter ureditev pločnika od km 7+805 do km 7+947 (od meje z občino Turnišče do naselja Črenšovci) (leto izdelave 2020)

3. Rekonstrukcija mostu čez Pavlovski potok in rekonstrukcijo ceste JP 802681. Razpon objekta 5,00 m. (leto izdelave 2020)

4. Rekonstrukcija mostu čez Ščukovo grabo in rekonstrukcijo ceste LC 302021 Ormož – Kračice. Razpon objekta 5,00 m. (leto izdelave 2020)

5. Razširitev ceste in izgradnja pločnika v Žitni ulici (občina Beltinci) v dolžini 368 m (leto izdelave 2019)

6. Komunalna ureditev za stanovanjsko naselje, del območja EUP LJ 32 – Ureditev cest B, C in D – Faza 1 (občina Ljutomer), ureditev cest v dolžini 454 m in kompletna komunalna ureditev (leto izdelave 2017)

7. Ureditev zunanje ureditve trgovskega objekta (Lidl) ob Šmartinski cesti v Kopru. Ureditev površin v velikosti 7.365 m2. (leto izdelave 2017)

8. Rekonstrukcijo križišča na uvozu v industrijsko cono v Odrancih iz regionalne ceste R2-443/0321 Beltinci – Črenšovci v km 4+812 (leto izdelave 2017)

9. Ureditev zunanje ureditve trgovskega objekta (Lidl) v Murski Soboti. Ureditev površin v velikosti 7.215 m2. (leto izdelave 2016)

10. Sanacija plazu Mačkovci na LC 197080 Vidonci – Mačkovci, izvedba pilotne stene v dolžini 61,60 m ter rekonstrukcija ceste v dolžini 123 m. (leto izdelave 2016)

11. Ureditev pločnika ob lokalni cesti v naselju Trnje v dolžini 645 m. (leto izdelave 2016)

12. Izgradnja fekalnega kanala in čistilne naprave v kraju Lačaves in Jastrebci. Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 3.284 m ter rastlinska čistilna naprava za 250 PE.

13. Rekonstrukcijo povezovalne ceste Dokležovje – Ižakovci od km 0+044 do km 2+662,35. (leto izdelave 2013)

14. Ureditev pločnika ob lokalni cesti v naselju Bratonci od km 0+231 do km 1+053 v dolžini 822 m. (leto izdelave 2013)

15. Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča, objekta s tribuno in parkiriščem v mestni grabi Ormož (leto izdelave 2012)

16. Prenova obstoječega kompleksa športnih igrišč v naselju Ivanjkovci. (leto izdelave 2011)

17. Prenova obstoječega kompleksa športnih igrišč v naselju Miklavž. (leto izdelave 2011)

©  ASPA-ing 2021 / Vse pravice pridržane. Pogoji poslovanja
Na vrh